Förtroendevalda

Nämnder (20 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Kommunstyrelsens krisledningsutskott
Arbets- och företagsnämnden
Arbets- och företagsnämndens utskott
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
Natur- och trafiknämnden
Socialnämnden
Socialnämndens socialutskott
Äldrenämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Val- och demokratinämnden
Kommunstyrelsens miljöutskott